Riksbanken inleder köp av företagsobligationer via anbud och ökar öppenheten

Riksbankens köp av företagsobligationer har hittills skett genom ett bilateralt förfarande. Den 2 december kommer Riksbanken att börja köpa företagsobligationer även via anbudsförfarande. Det innebär att Riksbankens fortsatta köp kommer att genomföras både genom bilaterala köp och genom anbudsförfarande.

Anbudsförfarandena kommer normalt genomföras på onsdagar varannan vecka. Riksbanken kommer ange vilken eller vilka företagsobligationer den önskar köpa tre dagar före varje anbudstillfälle och det är Riksbankens penningpolitiska motparter som kan delta och lämna bud. Särskilda villkor för det första tillfället kommer att publiceras fredagen den 27 november klockan 16:20.

Ytterligare information om Riksbankens köp av företagsobligationer via anbudsförfarande finns i de allmänna villkor som finns på Riksbankens webbplats.

Ökad öppenhet om Riksbankens köp av företagsobligationer

Riksbanken har sedan köpen av företagsobligationer inleddes i september publicerat information om total volym som Riksbanken köpt varje vecka. Riksbanken har också tidigare informerat om att den kommer att redovisa sitt totala innehav av företagsobligationer samt information om innehavets fördelning mellan olika branscher och genomsnittlig återstående löptid varje kvartal med början i januari 2021.

Förra veckan publicerade Riksbanken för första gången en lista över de företag som har utestående obligationer som uppfyller kriterierna för att Riksbanken ska kunna köpa dem. Listan kommer att uppdateras månadsvis.

Nu tar Riksbanken ytterligare steg mot ökad öppenhet om köpen av företagsobligationer genom att på riksbank.se löpande också rapportera följande:

  • Direkt efter avslutat anbudsförfarande publiceras information om bland annat total budvolym, antal bud, tilldelad volym och pris per obligation
  • Varje månad, med en månads fördröjning, publiceras information om volym och pris per transaktion för samtliga företagsobligationer som Riksbanken köpt, det vill säga detta omfattar både bilaterala köp och köp via anbudsförfarande. Denna information kommer att börja publiceras den 1 februari 2021.

Bakgrund

Den 30 juni 2020 beslutade direktionen att Riksbanken inom ramen för programmet för obligationsköp mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 skulle erbjuda sig att köpa företagsobligationer till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor. Läget på de finansiella marknaderna har successivt förbättrats sedan i våras men bedöms fortfarande vara skört. Skulle turbulensen återkomma riskerar kreditförsörjningen i den svenska ekonomin att snabbt försämras, vilket kan leda till långvarigt negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning med fallande inflation som följd. Köpen av företagsobligationer ingår i Riksbankens program för köp av obligationer som introducerades i mars 2020. De utgör ett komplement till Riksbankens köp av företagscertifikat som fortlöper sedan april 2020.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-11-17