Riksbanken minskar valutarisken i valutareserven

Nyhet, Pressmeddelande Riksbanken meddelade i juni att man avsåg att utreda frågan om att minska valutarisken i valutareserven. Riksbanken har nu beslutat att valutasäkra en del av valutareserven och det görs genom att sälja 8 miljarder amerikanska dollar och 2 miljarder euro mot svenska kronor. Valutasäkringen inleds den 25 september 2023 och ska vara helt genomförd inom fyra till sex månader. Åtgärden syftar till att begränsa Riksbankens förluster om kronan stärks och har inte ett penningpolitiskt syfte.

För att upprätthålla en sund riskhantering bedömer Riksbanken att det är lämpligt att inom ramen för tillgångsförvaltningen minska valutarisken genom att valutasäkra en del av valutareserven. Det belopp på 8 miljarder amerikanska dollar och 2 miljarder euro som ska valutasäkras motsvarar ungefär en fjärdedel av valutareservens storlek. Försäljningstakten av amerikanska dollar och euro kommer att anpassas efter marknadens förutsättningar för att inte motverka Riksbankens mål och övriga uppdrag.

En del av valutasäkringen kan komma att ske genom att Riksbanken växlar så kallade EU-betalningar. På så sätt kan valutasäkringen ske snabbare och transaktionskostnaderna minska. Försäljningen av amerikanska dollar och euro mot svenska kronor ska ta fyra till sex månader. Valutasäkringen kommer att upprätthållas genom att Riksbanken ingår valutaswappar på valutamarknaden, och pågå till dess Riksbanken beslutar något annat.

Riksbanken kommer veckovis publicera information om hur mycket utländsk valuta Riksbanken har sålt på Riksbankens webbplats, riksbank.se. Informationen publiceras med två veckors fördröjning.

Riksbanken förvaltar en valutareserv bland annat för att säkerställa att Riksbanken vid behov kan ge likviditetsstöd i utländsk valuta till banker. Valutareserven uppgår i dagsläget till drygt 430 miljarder kronor. Tillgångarna i valutareserven ska förvaltas med låg risk och med beaktande av Riksbankens ställning som centralbank och syftet med tillgångsinnehavet. Valutariskerna på Riksbankens balansräkning är betydande eftersom förändringar i växelkurser påverkar valutareservens värde - detta särskilt mot bakgrund av att Riksbanken bedömer att kronan kommer att stärkas framöver. Om kronan till exempel skulle stärkas till samma nivå som vid inledningen av 2022 skulle valutareserven minska i värde med cirka 65 miljarder kronor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-09-21