Riksbanken överväger att minska valutarisken i valutareserven

Nyhet, Pressmeddelande Riksbanken avser att inom ramen för tillgångsförvaltningen utreda förutsättningarna för att minska valutarisken där en möjlig åtgärd är att valutasäkra en del av valutareserven. Utgångspunkten är att det belopp som valutasäkras motsvarar ungefär en fjärdedel av valutareservens storlek. Åtgärden syftar till att minska Riksbankens finansiella risker.

Riksbanken förvaltar en valutareserv bland annat för att säkerställa att Riksbanken vid behov kan ge likviditetsstöd i utländsk valuta till banker.  

Valutareserven uppgår i dagsläget till cirka 410 miljarder kronor. Tillgångarna i valutareserven ska förvaltas med låg risk och med beaktande av Riksbankens ställning som centralbank och syftet med tillgångsinnehavet. Valutariskerna på Riksbankens balansräkning är betydande eftersom förändringar i växelkurser påverkar valutareservens värde - detta särskilt mot bakgrund av att Riksbanken bedömer att kronan kommer att stärkas framöver. Om kronan till exempel skulle stärkas till samma nivå som vid inledningen av 2022 skulle valutareserven minska i värde med knappt 60 miljarder kronor.

Riksbanken avser nu att inom ramen för tillgångsförvaltningen utreda förutsättningarna för att minska valutarisken där en möjlig åtgärd är att valutasäkra en del av valutareserven med hjälp av valutaterminer och valutaswappar. Utgångspunkten är att det belopp som valutasäkras motsvarar ungefär en fjärdedel av valutareservens storlek. Ett belopp i den storleksordningen bedöms vara rimligt givet att transaktionerna sprids ut över en lämplig tidsperiod. Åtgärden syftar till att minska Riksbankens finansiella risker och har inte ett penningpolitiskt syfte.

Eventuella åtgärder ska utformas utifrån marknadens förutsättningar. För att säkerställa detta är det nödvändigt att Riksbanken inleder en dialog med relevanta aktörer på marknaden och gör vissa praktiska förberedelser. Arbetet beräknas vara klart under tidig höst 2023.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-29