Regelförändringar gör Swestr mer förutsägbar

Nyhet För att öka förutsägbarheten och minska osäkerheten i den transaktionsbaserade referensräntan Swestr runt årsskiften, ändrar Riksbanken den alternativa beräkningsmetoden och ett av robusthetskraven för Swestr. Genom ytterligare en åtgärd kommer Swestr-noteringen för årets sista dag aldrig att påverka Swestr-noteringen för årets första dag. Förändringarna i regelverket för referensräntan kommer att gälla från och med den 23 september 2024.

I Sverige har övergången från Stibor T/N till Swestr gått långsamt, vilket bland annat anses bero på osäkerheten om Swestrs notering kring årsskiftet. Riksbanken vidtar nu åtgärder för att Swestr ska kunna bli den dominerande referensräntan i svenska kronor. Vid sidan av förändringen kring årsskiftet och den alternativa beräkningsmetoden för Swestr kommer robusthetskravet för sammanlagd transaktionsvolym sänkas från 6 till 2 miljarder kronor, vilket minskar sannolikheten för att alternativ beräkningsmetod överhuvudtaget används. Åtgärderna är i linje med de förslag som Riksbanken publicerade den 8 april 2024 och som sedermera tillstyrktes av remissinstanserna.

I Sverige har referensräntan Swestr funnits som ett komplement till Stibor T/N sedan september 2021. Liksom i valutaområden utanför Sverige handlar initiativet med en transaktionsbaserad referensränta om att stärka förtroendet och tillförlitligheten i referensräntor. Bakgrunden till dessa initiativ är risken för manipulation som uppmärksammades i och med Libor-skandalen 2012 rörande de så kallade ibor-räntorna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-06-07