Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen

Ekonomisk kommentar, Nyhet Riksbanken övervakar den finansiella infrastrukturen för att utföra sina uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende och för att upprätthålla ett fast penningvärde. En välfungerande finansiell infrastruktur är avgörande för att betalningar och kapitalförsörjningen ska kunna fungera och därmed en förutsättning för ett säkert betalningsväsende. Den finansiella infrastrukturen är också kritisk för att Riksbanken ska kunna implementera penningpolitiken och på andra sätt förse det finansiella systemet med likviditet.

Den finansiella infrastrukturen består av system där betalningar och transaktioner med finansiella instrument hanteras. Denna infrastruktur gör det möjligt för privatpersoner, företag och myndigheter att genomföra betalningar på ett säkert och effektivt sätt. Den gör det också möjligt att på ett säkert och effektivt sätt betala för och leverera finansiella instrument, så som exempelvis aktier, obligationer och derivat, som omsätts på de finansiella marknaderna. På så sätt är den kärnan i det finansiella systemet och en förutsättning för att det finansiella systemet ska fungera väl. Om det uppstår problem i den finansiella infrastrukturen kan det få allvarliga konsekvenser för det finansiella systemets funktionssätt med potentiellt stora samhällsekonomiska kostnader som följd.

Denna ekonomiska kommentar beskriver varför den finansiella infrastrukturen är viktig för finansiell stabilitet, och hur Riksbanken arbetar med att övervaka infrastrukturen.


Av Jill Billborn, verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Uppdaterad 2018-05-18
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00