Kontanthanteringsrådets möte den 25 oktober 2007

Kontanthanteringsrådet är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället. Det består, förutom av Riksbanken, av representanter från banker, kontantdepåbolag, värdetransportbolag, detaljandel, fackföreningar och berörda myndigheter som Rikspolisstyrelsen, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Bankföreningen. Rådet leds av riksbankschef Stefan Ingves.

Mötet inleddes med att Jörgen Thunholm från Loomis berättade att Länsrätten skjutit upp Länsstyrelsens beslut att dra in deras tillstånd för värdetransporter. Detta innebär att Loomis får fortsätta med sin verksamhet tills dess att Länsrätten fattat ett slutligt beslut.

Vidare diskuterades Transportarbetarförbundets funderingar på att införa skyddstopp för värdetransporterna efter värdetransportrånet i Husby den 23 oktober i år. Ett skyddsstopp innebär att ett skyddsombud, med hänvisning till Arbetsmiljölagens 7§, avbryter arbetet om han anser att det finns omedelbar risk för liv och hälsa. Om skyddsstopp skulle införas kan det innebära svårigheter för bankerna att leverera kontanter till sina kunder och handeln skulle kunna få problem med för mycket kontanter i affärerna. Rådet beslutade om att en särskild arbetsgrupp skulle titta på problematiken kring ett skyddsstopp, Riksbanken skulle vara sammankallande.

Andreas Norrman från Lunds Tekniska Högskola redovisade det preliminära resultatet av undersökningen som han, tillsammans med Johan Lundin, gjort för Säkerhetsgruppens räkning. Rapporten "Kontanthantering i Sverige, Nulägesutredning ur ett logistikperspektiv", som enbart föreligger i utkastform, innehåller bland annat analyser av strukturer, hot och risker i kontanthanteringen samt modeller för att kunna analysera hur eventuella förändringar i kontanthanteringsstrukturen påverkar säkerheten. Rapporten är en del i ett större uppdrag och ska användas som ett ramverk för att kunna ta fram förslag på hur säkerheten inom kontanthanteringen ska kunna förbättras.

Mötet fortsatte med rapporter från rådets olika arbetsgrupper. Arbetsgruppen för säkerhetsfrågor har tagit fram ett informationsbrev som säkerhetsgruppen avser skicka till olika myndigheter och organisationer som är direkt berörda av kontanthanteringen. Gruppen besitter stora kunskaper om säkerhetsfrågor inom området och är beredd att delge dessa till intresserade. Inom gruppen har värdetransportbolagen fått i uppdrag av bankerna och handeln att presentera en önskelista på förändringar som de skulle vilja genomföra i syfte att göra kontanthanteringen säkrare.

Arbetsgruppen för kontanthanteringsstrukturen har diskuterat utbyggnaden av antalet depåer samt de effekter som den nya strukturen medför. Riksbanken och värdetransportbolagen har, inom ramen för gruppens ansvarsområde, dessutom diskuterat eventuella etableringar av särskilda myntdepåer som skulle ägas av värdetransportbolagen. Tanken är att mynten, ca 540 ton per år, skall levereras direkt från leverantören till dessa myntdepåer utan att passera Riksbanken. Dessutom har man diskuterat möjligheterna för att få igång en bra myntcirkulation. Den dåliga myntcirkulationen i Sverige leder till stora samhällskostnader i form av att Riksbanken varje år tvingas köpa mynt för betydande belopp (ca 80-100 mkr).

Arbetsgruppen för sedlar och mynt rapporterade att Riksbanken förlängt inlösentiden för de senast ogiltigförklarade sedlarna tills vidare. Gruppen planerar att ha en workshop med maskintillverkarna under hösten för att diskutera problemen med att en del insättningsmaskiner tar emot infärgade sedlar men stoppar vissa helt korrekta 20- och 50-kronorssedlar.

Kontanthanteringsrådets nästa möte kommer att hållas den 29 april 2008

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23