Kontanthanteringsrådets möte den 28 april 2009

Kontanthanteringsrådet är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället. Det består, förutom av Riksbanken, av representanter från banker, kontantdepåbolag, värdetransportbolag, detaljhandel, fackföreningar och berörda myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen, Finansinspektionen och Finansdepartementet. Rådet leds av Riksbanken.

Mötet inleddes med att Kai Barvèll hälsade alla välkomna och därefter lämnade rådets olika arbetsgrupper sina rapporter.

Kontantstrukturgruppen konstaterade på sitt senaste möte att det inte längre finns något behov av gruppen. Skälen är att det finns en depåstruktur på plats och att många av frågorna i Kontantstrukturgruppen ligger nära de frågor som diskuteras i gruppen Sedlar och mynt. Kontantstrukturgruppen slås därmed ihop med gruppen Sedlar och mynt.

Sedel- och myntgruppen har diskuterat tankarna kring den nya sedel- och myntserien, där gruppen fungerar som referensgrupp till projektet. Bland annat har gruppen diskuterat avskaffandet av 50-öringen. Andra frågor som diskuterats är sedel- och myntstatistik, sedelkvalitet, ev. ändring av Riksbankens inlämningsperioder och inlämning av den äldre versionen av 50- resp. 1000-kronorssedeln som makulatur.
Statistik visar att den utelöpande sedelmängden nu ligger 2006 års nivå. Minskningen har flera orsaker; etableringen av depåstrukturen, förmögenhetsskattens avskaffande, avskrivning av ogiltiga sedlar och ökad kortanvändning. Utelöpande myntmängd fortsätter däremot att öka.
Säkerhetsgruppen har diskuterat statistik över rån, gemensam hotbild och statusen på önskemål om åtgärder för att åstadkomma en säkrare kontanthantering.
Antalet bankrån har ökat kraftigt från 40 rån 2007 till 110 rån 2008. Antalet rån per år är nu det högsta på 15 år. Rånen mot banker bedöms minska under 2009 genom de förebyggande åtgärder som bankerna vidtagit. Rånen mot uttagsautomater och värdetransporter har hittills under 2009 varit få medan butiksrånen fortsätter att öka. Under 2008 utfördes mer än 1000 rån mot butiker.
Åtgärder för att åstadkomma en säkrare kontanthantering Fyra av tio önskemålen i rapporten om åtgärder för en säkrare kontanthantering har tillgodosetts. Riksbanken kommer dock inte att arbeta vidare med frågan utan de aktörer som är närmast berörda fortsätter arbetet med att försöka få till resterande förändringar.
Svensk Handel har antagit ett handlingsprogram mot rån där man genom namnunderskrifter och debattartiklar försöker göra en kraftsamling mot rån.

Översyn av sedel- och myntserien

Rapporten med förslag på de framtida valörerna och dess fördelning på sedlar och mynt har varit ute på remiss. Förslaget är att införa två nya valörer; ett 2-kronors-mynt och en 200-kronorssedel, behålla 1000-kronorssedeln och ev. ersätta 20-kronorssedeln med ett 20-kronorsmynt.
Förnyelsen av sedlar och mynt sker av säkerhetsskäl, ekonomiska, praktiska och miljömässiga skäl. Den nya sedel- och myntserien ska innehålla sedlar i ett mindre format med moderna säkerhetsdetaljer och mindre och lättare mynt med moderna legeringar.
Den preliminära tidplanen är att beslut fattas av Riksbanken under våren och av Riksdagen under hösten. Därefter påbörjas arbetet med att utforma de nya sedlarna och mynten.

Riksbankens nya kontanthanteringskontor

Riksbanken har nu beslutat att bygga ett nytt kontanthanteringskontor. Kontoret kommer att ha en mycket hög säkerhet och möjliggöra en effektivare verksamhet. Riksbanken kommer inte att hantera mynt på det nya kontoret. Diskussioner om de nya förändringarna kommer att ske med depåer och värdetransportföretag. Riksbankens plan är att det nya kontoret ska kunna tas i drift i början av 2013. Datum för när kontoren i Tumba och Mölndal kommer att läggas ned är ännu inte fastställt.

Nästa möte

Kontanthanteringsrådet kommer i fortsättningen att träffas ungefär var nionde månad och nästa möte blir den 10 februari 2010, kl. 14-16.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23