1920 - Stark deflation efter kriget

Krigsslutet innebar att utlandets goda efterfrågan på svenska produkter försvann med en förödande deflation och ekonomisk kris som följd.

Vid krigsslutet minskade efterfrågan på svenska produkter från utlandet. Samtidigt strävade statsmakterna efter att återgå till guldmyntfoten med samma växelkurs mot kronan som gällt före kriget. Följden blev en stark deflation, det vill säga att penningvärdet ökade. Det gjorde att många företag inte klarade sina lån, vilket orsakade en bankkris och ledde till kraftigt ökad arbetslöshet. Guldmyntfoten återinfördes 1924 och den svenska ekonomin återhämtade sig efter hand.