Internationellt arbete

Sverige är en liten öppen ekonomi som påverkas starkt av händelserna i världsekonomin. Genom att medverka i internationellt arbete strävar Riksbanken efter att utifrån sina förutsättningar bidra till prisstabilitet och finansiell stabilitet i världsekonomin.

Riksbanken deltar löpande i cirka 180 internationella kommittéer och arbetsgrupper. Dessutom har Riksbanken direkta kontakter med centralbanker i andra länder, för att diskutera frågor av gemensamt intresse eller för att ge teknisk assistans (rådgivning till centralbanker i utvecklingsländer).

EU och IMF i fokus

Ett centralt forum för internationellt samarbete kring ekonomiska frågor är Europeiska unionen (EU). Riksbanken ingår bland annat i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och bidrar till förberedelserna för Ekofin-rådet genom sin medverkan i Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK). Riksbankschefen deltar också i de halvårsvisa informella Ekofin-mötena.

Ett annat viktigt forum för Riksbankens internationella samarbete är Internationella valutafonden (IMF), där så gott som alla länder i världen är medlemmar. Riksbanken medverkar här tillsammans med andra centralbanker och finansministerier. Sverige har ett nära samarbete med de nordiska och baltiska länderna, och utgör tillsammans med dem en gemensam valkrets i IMF. Den nordisk-baltiska valkretsen tillsätter en av 24 exekutivdirektörer i IMF:s styrelse, för närvarande Thomas Östros från Sverige.

Riksbanken är tillsammans med ett urval av centralbanker engagerad i arbetet vid Bank for International Settlements (BIS), där utarbetandet av normer för olika delar av det finansiella systemet spelar en central roll. Inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) deltar Riksbanken i ekonomisk-politiska diskussioner med företrädare för andra medlemsländer.

I menyn under Internationellt arbete hittar du mer information om de internationella organisationer som Riksbanken deltar i.

Riksbankens prioriteringar

Riksbanken deltar aktivt i internationella policydiskussioner inom hela verksamhetsområdet, med särskilt fokus på bankens kärnuppgifter. Riksbanken är exempelvis mycket engagerad i hur regelverk och arbetsmetoder ska utvecklas för att garantera effektivitet och stabilitet på de alltmer gränsöverskridande finansiella marknaderna. Riksbanken deltar också gärna i dialoger med andra centralbanker om olika sätt att utforma penningpolitiken och delar med sig av sina erfarenheter av styrning med hjälp av ett inflationsmål. När det gäller IMF strävar Sverige bland annat efter att det pågående reformarbetet ska förstärka IMF:s legitimitet i alla delar av världen och öka effektiviteten, så att fonden även fortsättningsvis kan främja ekonomisk och finansiell stabilitet på ett bra sätt.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2017-11-27