Europeiska centralbankssystemet (ECBS)

ECBS består av Europeiska centralbanken (ECB), med säte i Frankfurt, och de nationella centralbankerna i EU:s samtliga medlemsländer. Deltagandet i ECBS ger bland annat en möjlighet för Riksbanken att utöva inflytande i frågor som är viktiga för Sverige samt ta del av och bidra med kunskap och erfarenhet.

ECB och de nationella centralbankerna i de länder som infört euron benämns gemensamt Eurosystemet.

Mandat och uppgifter

Huvudmålet för centralbankerna i ECBS är att upprätthålla prisstabilitet. Utan att åsidosätta detta mål ska ECBS stödja den allmänna ekonomiska politiken i unionen i syfte att förverkliga unionens allmänna mål.

De centralbanker som ingår i ECBS men inte i Eurosystemet – däribland Riksbanken – behåller sitt ansvar för en självständig nationell penningpolitik och andra nationella uppgifter. Deltagandet i ECBS syftar bland annat till att underlätta ett inträde i Eurosystemet om och när detta blir aktuellt. Det ger också en möjlighet för Riksbanken att utöva inflytande i frågor som är viktiga för Sverige och ta del av och bidra med kunskap och erfarenhet.

Beslutsformer och deltagarformer

ECB-rådet

ECB-rådet är det högsta beslutande organet inom Eurosystemet och ECBS. Ledamöter är de nationella centralbankscheferna i euroområdet samt ledamöterna i ECB:s direktion. ECB-rådet sammanträder normalt två gånger per månad, och vid vartannat tillfälle fattas penningpolitiska beslut. Eftersom Sverige står utanför valutaunionen ingår inte riksbankschefen i detta råd. När ECB-rådet fattar beslut som gäller hela ECBS kan allmänna rådets medlemmar lämna synpunkter i förväg.

Direktionen

ECB:s direktion har sex ledamöter som utses av stats- och regeringscheferna i euroländerna. Direktionens huvuduppgifter är att ansvara för ECB:s löpande verksamhet och att se till att ECB-rådets beslut genomförs.

Allmänna rådet

I ECB:s allmänna råd ingår de nationella centralbankscheferna i EU:s samtliga medlemsländer samt ECB:s ordförande och vice ordförande. Riksbankschefen är alltså medlem i allmänna rådet. Allmänna rådet sammanträder vanligen en gång per kvartal. Dess viktigaste uppgifter är att förbereda för att nya länder ska kunna komma med i euroområdet samt att övervaka och analysera ekonomin i de EU-länder som står utanför euroområdet. Bland annat antar rådet de konvergensrapporter där ECB bedömer hur dessa länder uppfyller de ekonomiska konvergenskriterierna och i vad mån deras nationella lagstiftning är förenlig med fördraget och ECBS-stadgan. Konvergensrapporter utarbetas vartannat år eller om något land söker inträde i valutaunionen.

ECBS-kommittéer

ECB-rådet har bildat kommittéer med ett stort antal arbetsgrupper för olika delar av verksamheten inom ECBS. De nationella centralbankerna har representanter i dessa grupper, som mestadels sammanträder för att bistå ECB-rådet i frågor för Eurosystemet. När frågor hör till allmänna rådets ansvarsområde deltar samtliga centralbanker inom EU, det vill säga även Riksbanken, i arbetet. Sammantaget deltar Riksbanken i cirka 50 kommittéer eller grupper inom ECBS.

Uppdaterad 2021-08-11