EU-samarbete i övrigt

Andra viktiga EU-institutioner, utöver ECB, är bland annat Europaparlamentet, EU:s råd, EU-kommissionen och EU-domstolen. Riksbanken berörs främst av samarbetet på det ekonomiska och finansiella området inom EU:s råd. Rådet beslutar om gemensam lagstiftning, i flertalet fall tillsammans med Europaparlamentet.

Beslutsformer och deltagarformer

Informella Ekofin

Vid de informella Ekofin-mötena träffas finansministrarna och centralbankscheferna i samtliga EU-länder. Mötena äger rum två gånger per år för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Inga formella beslut fattas vid dessa tillfällen, men överenskommelser kan nås om politiska riktlinjer för det vidare samarbetet inom EU. Finansministrarna träffas även vid formella möten i Ekofin-rådet då beslut fattas om bland annat den ekonomisk-politiska samordningen inom EU samt, i samverkan med Europaparlamentet, finansiell lagstiftning för EU:s inre marknad.

Härutöver deltar Riksbanken, huvudsakligen tillsammans med Finansdepartementet, i närmare 15 kommittéer och arbetsgrupper inom EU. De viktigaste är de följande:

Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK)

EFK består av statssekreterare i finansdepartementen och vice centralbankschefer från EU-länderna samt representanter för ECB och kommissionen. EFK:s främsta uppgift är att ge råd i viktiga ekonomisk-politiska och finansiella frågor till Ekofin-rådet och kommissionen. Även EU:s tillsynsmyndigheter, European Supervisory Authorities (ESA), och European Systemic Risk Board (ESRB) involveras i detta arbete. EFK förbereder också överenskommelser om inträde och centralkurser i växelkursmekanismen ERM2.

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA)

Företrädare för banktillsynsmyndigheterna och centralbankerna i EU-länderna träffas 5-6 gånger per år inom ramen för EBA:s tillsynsnämnd. Myndigheten har till uppgift att främja en enhetlig tillämpning av regelverket i medlemsländerna och en samordning mellan de nationella tillsynsmyndigheterna.

Mer information

Mer information om EU-samarbete i Bryssel finns under externa länkar, se nedan. Informationen är mestadels på engelska men finns delvis på svenska.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-08-11