Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD

Deltagarkrets

OECD har för tillfället 36 medlemsstater: Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

OECD har sitt sekretariat i Paris.

Mandat/uppgifter

OECD utgör ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer och är ett organ för samarbete mellan i första hand regeringarna i industriländer med demokrati och marknadsekonomi. Samarbetet omfattar många olika områden som påverkar ekonomin och syftar till att främja välfärdsutvecklingen i olika avseenden. Av central betydelse i arbetet är makroekonomisk utveckling, struktur- och handelspolitik.

Kort historik

OECD bildades 1960 genom ombildningen av Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC), som haft som främsta uppgift att administrera Marshallhjälpen och främja den ekonomiska utvecklingen i Europa efter andra världskriget. Arton europeiska länder, inklusive Sverige, var med i OEEC, och genom ombildningen till OECD kom också USA och Kanada att bli medlemmar. Sedermera inträdde Japan (1964), Finland, Australien och Nya Zeeland (omkring 1970), Korea, Mexiko, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern (i mitten av 1990-talet) Chile, Estland, Israel och Slovenien (2010) samt Lettland (2016) som medlemmar.

Beslutsformer/deltagarformer

Samarbetet sker i huvudsak i kommittéer med deltagande från medlemsländerna. För Riksbankens del handlar det främst om samarbete kring makroekonomi, ekonomisk politik och finansiella frågor.

Working Party 3 for the Promotion of Better International Payments Equilibrium (WP3)

Statssekreterare i finansdepartementen och vice centralbankschefer i G10-länderna träffas ca tre gånger per år för att diskutera makroekonomiska policyfrågor. Formellt är WP3 en arbetsgrupp under EPC (se nedan), trots den högre nivån på representationen och den snävare landsammansättningen.

Economic Policy Committee (EPC)

Företrädare för finansdepartementen och centralbankerna i alla OECD-länder möts två gånger årligen för att diskutera ekonomisk-politiska slutsatser vid aktuellt konjunkturläge.

Economic and Development Review Committee (EDRC)

Riksbanken ingår i den svenska delegationen som leds av finansdepartementet när de årliga granskningarna av svensk ekonomi behandlas i EDRC.

Committee on Financial Markets (CMF)

Kommittén inriktar sig på att studera åtgärder för att förbättra funktionen hos nationella och internationella finansmarknader.

OECD granskar även bland annat nationella regelverk för liberaliseringen av kapitalrörelser.

Viktiga frågor för Riksbanken

Deltagande i informations- och meningsutbyte om främst makroekonomiska frågor

WP3 utgör med sin G10-sammansättning ett viktigt forum för diskussioner med företrädare för de ledande industriländerna om makroekonomiska frågor av internationell betydelse. Diskussionerna i EPC ger tillfälle till fördjupade landanalyser, bland annat förberedda i arbetsgruppen STEP som diskuterar konjunkturbedömningar. I landgranskningen av Sverige i EDRC bevakar Riksbanken att slutsatserna inom bankens ansvarsområde är väl underbyggda.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-11-15