Tjänst som ekonom/statistiker vid avdelningen för penningpolitik

Dnr: 2022-00685

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som ekonom/statistiker vid avdelningen för penningpolitik.

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2022-06-20

Uppdaterad 2022-06-20