Tjänst som direktionshandläggare vid stabsavdelningen

Dnr: 2022-00606

Meddelande

Härmed anslås att Riksbanken har tillsatt tjänsten som direktionshandläggare vid stabsavdelningen.

Beslutet kan överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Ett överklagande ska vara skriftligt och ges in till Sveriges riksbank, HR-enheten, 103 37 Stockholm, inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Anslag 2022-06-23

Uppdaterad 2022-06-23