Avdelningen för marknader

Avdelningen för marknader

Heidi Elmér

Avdelningen för marknader (AFM) svarar för Riksbankens aktiviteter på de finansiella marknaderna, genom att arbeta med Riksbankens kapitalförvaltning, det operativa genomförandet av de penning-och valutapolitiska besluten och den löpande marknadsbevakningen.

Avdelningens uppgifter är att förvalta Riksbankens tillgångar i guld och utländsk valuta, den så kallade guld- och valutareserven. Avdelningen förvaltar också Riksbankens svenska värdepappersportfölj.

Riksbanken förvaltar finansiella tillgångar för att säkerställa att banken kan uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag, nämligen att genomföra penningpolitiken, ha beredskap att intervenera på valutamarknaden och kunna ge tillfälligt likviditetsstöd till banker. Tillgångarna måste därför vara sammansatta så att uppdragen alltid kan genomföras. Givet detta ska tillgångarna förvaltas för att ge så hög långsiktig avkastning som möjligt i förhållande till den risk som tas. En långsiktigt god avkastning på tillgångarna stärker även Riksbankens finansiella oberoende. Förvaltningen bedrivs inom de övergripande riktlinjer som direktionen beslutar.

Ansvaret för tillgångsförvaltningen inkluderar administration kring och avveckling av Riksbankens finansiella transaktioner samt utvärdering av risk och resultat.

Avdelningen ansvarar också för att implementera penning- och valutapolitiska beslut. Det innebär genomförande av olika typer av transaktioner, till exempel emissioner av riksbankscertifikat. På senare tid har det även inneburit köp av svenska statspapper.

Avdelningen sköter därtill Riksbankens löpande marknadsbevakning.

Organisation

Heidi Elmér är avdelningschef från och med den 23 juni 2014.

Avdelningen är uppdelad i 5 enheter:

  • Front Office
  • Middle Office
  • Banking Operations
  • Investeringsanalys
  • Marknadsstrategi