Internrevisionsavdelningen

Internrevisionsavdelningen

Simon Rörborn

Internrevisionsavdelningen (IR) ansvarar för att oberoende utvärdera Riksbankens verksamhet. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att utföra internrevision på uppdrag av direktionen enligt Riksbankens arbetsordning och instruktion. Avdelningen ska granska och bedöma om bankens riskhantering samt styrnings- och ledningsprocesser är ändamålsenliga med hänsyn till de mål som lagts fast för Riksbankens verksamhet. IR ska även medverka till att effektivisera och förbättra dessa delar av verksamheten. IR utför även internrevision på uppdrag av Internal Auditors' Committee, IAC, inom Europeiska centralbankssystemet, ECBS.

Riksbankens internrevision bedrivs oberoende från annan operativ verksamhet inom banken. Direktionen beslutar om revisionsplanen och IR rapporterar löpande om sina granskningar. Internrevision bedrivs enligt god sed på området, vilket bland annat innebär att revisionen följer standarder upprättade av Institute of Internal Auditors, IIA, och Institute System Audit and Control Association, ISACA.

Organisation

Simon Rörborn är avdelningschef.