Finansiell risk- och investeringspolicy och underliggande regler

Denna policy innehåller ett övergripande ramverk för investeringar och hantering av finansiella risker som uppstår i förvaltningen.

Av policyn och kompletterande regler framgår vilka grundläggande principer som finns för placeringar och hantering av kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk, vad som ska följas upp, rapporteras och mätas samt vad som krävs i samband med beslut som innebär väsentliga förändringar i förvaltningen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-03