Integritetspolicy

Riksbanken värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid ett gott skydd av alla personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Riksbanken behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Riksbanken kan dock framöver komma att göra ändringar i policyn.

Vad är en personuppgift respektive behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Dit räknas till exempel namn, adress, e-postadress och mobilnummer men även bilder och ljudupptagningar.
Allt som sker med personuppgifterna räknas som behandling av personuppgifter. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, överföring och radering.

Personuppgiftsansvar

Sveriges riksbank med adress 103 37 Stockholm, registratorn@riksbank.se, är personuppgiftsansvarig för Riksbankens behandling av personuppgifter.

När behandlar Riksbanken dina personuppgifter?

Riksbanken samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till myndigheten till exempel genom Riksbankens webbplats, telefon, vanlig post och e-post samt personlig kontakt. Riksbanken kan också komma att samla in personuppgifter från exempelvis andra myndigheter eller från olika öppna källor när uppgifterna behövs för att Riksbanken ska kunna fullfölja sina uppdrag enligt riksbankslagen eller enligt avtal.

Riksbankens syfte och ändamål med behandlingen av personuppgifter är i första hand att utföra uppgifter av allmänt intresse. Behandlingen kan också vara ett led i vår myndighetsutövning i enlighet med riksbankslagen eller annan lagstiftning. Riksbanken behöver också behandla personuppgifter för att administrera sin verksamhet. Behandlingen kan även vara nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att fullgöra ett avtal.

Riksbanken har tillgång till personuppgifter som behövs för den egna verksamheten. Det är till exempel uppgifter om anställda i banken, om kontaktpersoner vid olika finansinstitut, om avtalsparter, om besökare och om personer som begärt inlösen av sedlar.

Vilka delar Riksbanken personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att Riksbanken ska kunna sköta sina uppdrag och uppgifter enligt riksbankslagen delar vi personuppgifter med företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och avtal, så kallat personuppgiftsbiträde. Riksbanken anlitar till exempel företag som hjälper oss med IT-driften och administration av fakturor, löner med mera.

Det finns också andra som Riksbanken delar personuppgifter med men som är självständiga personuppgiftsansvariga. Detta innebär att det i de fallen inte är vi som styr hur informationen ska behandlas när den väl är delad. Självständiga personuppgiftsansvariga som Riksbanken delar personuppgifter med är till exempel andra statliga myndigheter (Skatteverket, Finansinspektionen, Försäkringskassan och Polismyndigheten), med hänvisning till vår skyldighet enligt lag.

Särskilt om offentlighetsprincipen

Riksbanken är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir i regel så kallade allmänna handlingar. Om du till exempel skickar ett brev eller e-postmeddelande till Riksbanken har vem som helst rätt att få ut en kopia på ett sådant meddelande under förutsättning att det inte omfattas av någon sekretessbestämmelse.

Lagring

Riksbanken kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt. Många av de personuppgifter som Riksbanken behandlar måste dock sparas och kan bara gallras i enlighet med arkivlagens bestämmelser.

Säkerhet

Riksbankens utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Riksbanken har särskilda säkerhetsrutiner som skyddar dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Dessa rutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt, efter begäran, en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som Riksbanken behandlar och för vilka ändamål (ett så kallat registerutdrag). Begäran om ett sådant utdrag ska göras per post eller e-post och innehålla ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Riksbanken skickar utdragen till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan kommit in till oss.

Skicka begäran till:
Sveriges riksbank
Registratorn
103 37 Stockholm

eller till:
registratorn@riksbank.se

Tänk på att Riksbanken i sådana fall kan komma att be dig om ytterligare uppgifter för att säkerställa att din begäran hanteras effektivt och att information lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den uppgift vi behandlar är korrekt, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig har du rätt att begära att få dessa rättade.

Rätt till begränsning

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse hos oss kan du också begära att behandlingen av din data begränsas så länge som vår utredning pågår.

Om behandlingen av din personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut dem till om den tillfälliga begränsningen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande arbetsinsats.

Rätt till radering

Du har även rätt att begära att Riksbanken raderar dina personuppgifter från sina system såvida uppgifterna inte behövs för arkivändamål av allmänt intresse eller som ett led i Riksbankens myndighetsutövning.

Rätt till invändning

Du har också rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. I sådana fall får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi kan visa att det finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

Dataskyddsombud

Riksbanken har ett dataskyddsombud som ska övervaka att dataskyddsförordningens bestämmelser om behandling av personuppgifter efterlevs. Om du vill kontakta dataskyddsombudet kan du skriva till Riksbankens adress eller mejla till dataskyddsombud@riksbank.se eller ringa på telefonnummer 08-787 00 00.

Anmälan av överträdelse

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen, kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Kakor (cookies)

Information om kakor (cookies) på riksbank.se.

Sociala medier

Riksbanken använder följande sociala medier som kommunikationskanaler för att informera om bankens verksamhet: Twitter, Linkedin, Facebook och Youtube. Om du vid något tillfälle kommunicerar med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-06-20