Riksbankens köp av värdepapper

Riksbanken köper värdepapper för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin och ge stöd åt återhämtningen och inflationen. Riksbankens program på 700 miljarder kronor för utökade köp av värdepapper löpte ut den 31 december 2021. Under första kvartalet 2022 kommer Riksbanken att upprätthålla innehavet av statsskuldväxlar kring 20 miljarder och köpa obligationer för 37 miljarder kronor i syfte att hålla det totala innehavet av värdepapper oförändrat.

De värdepapper som Riksbanken köper är statsobligationer, statsskuldväxlar, säkerställda obligationer (bostadsobligationer), kommunobligationer och företagsobligationer. Köpen bidrar till en väl avvägd penningpolitik och underlättar tillgången på krediter vilket skapar gynnsamma förutsättningar för ekonomin att återhämta sig och inflationen att varaktigt vara nära målet på 2 procent.

På den här sidan redovisas sammanställningar över hur Riksbankens totala innehav respektive totala köp av värdepapper, uppdelat på de olika värdepappersslagen, utvecklats sedan köpen inleddes i mars 2020. Vidare redovisas förändringen av innehavet under den senaste månaden, uppdelat på de olika värdepapperslagen. Slutligen redovisas sammanställd information om Riksbankens innehav av olika värdepapper relaterat till utestående stock på marknaden av respektive värdepapper.

Innehav av värdepapper

Här redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper. Innehavet är nettosumman av köpta värdepapper, det vill säga den totala summan av köpta värdepapper minskat med förfallna värdepapper vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Innehav av värdepapper

Diagram: Innehav av värdepapper

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av respektive värdepapper vid varje tidpunkt. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

*Innehavet av statsobligationer redovisas sedan 2012 och inkluderar både de statsobligationer som Riksbanken köpte före mars 2020 i enlighet med direktionens beslut 2012, de statsobligationer som Riksbanken köpt sedan februari 2015 i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv och de statsobligationer som Riksbanken köpt sedan mars 2020 som en del i de coronarelaterade åtgärderna.

Förändring av innehav av värdepapper (miljarder kronor) 
  Statsobligationer Statsskuldväxlar Säkerställda obligationer Kommunobligationer Företagsobligationer Företagscertifikat Totalt
Innehav per 30 november 2021 381,4 24,5 419,4 103,6 11,9 0 940,8
Nya köp i december 2021 2 3 12 2 0,2 0 19,2
Förfall i december 2021 0 -7,5 -25,8 0 0 0 -33,5
Innehav per 31 december 2021 383,4 20 405,6 105,4 12,2 0 926,5


Köp av värdepapper

Här redovisas Riksbankens totala köp av värdepapper vid varje tidpunkt sedan början av mars 2020.

Köp av värdepapper

Diagram: Köp av värdepapper

Diagrammet visar, vid varje tidpunkt, Riksbanks totala köp av värdepapper i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank

Riksbankens innehav av värdepapper jämfört med den utestående stocken på marknaden

Här redovisas Riksbankens innehav av värdepapper jämfört med den utestående stocken på marknaden. Den utestående stocken som visas i diagrammet har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Den utestående stocken för statsobligationer, statsskuldväxlar, säkerställda obligationer, och kommunobligationer visar hela den utestående stocken på svenska marknaden. Den utestående stocken för företagsobligationer och företagscertifikat visar utestående stocken för s.k. icke-finansiella företag i svenska kronor. Endast svenska emittenter ingår i siffrorna.

Riksbankens innehav av värdepapper jämfört med den utestående stocken på marknaden

Diagram: Riksbankens innehav av vardepapper som en andel av utestaende stock pa marknaden.csv

Diagrammet visar Riksbankens innehav i respektive värdepapperstyp jämfört med den totala utestående stocken för respektive värdepapperstyp på svenska marknaden med en månads fördröjning. Siffrorna visas i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-12-01