Rapportering

Penningpolitiska motparter ska enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, avsnitt B.3.2.3 (b), rapportera till Riksbanken

  • hur stor omsättning den Penningpolitiska motparten och dess koncernbolag haft på penning- och obligationsmarknaden, samt
  • information om den Penningpolitiska motpartens transaktioner på penningmarknaden.

Riksbanken kan avstå från denna rapportering, eller del därav, om den Penningpolitiska motparten enligt Riksbankens bedömning har en liten betydelse som aktör på marknaden.

Den som den 31 mars 2019 inte omfattades av krav på rapportering av omsättning behöver inte rapportera förrän den 1 oktober 2019. Närmare anvisningar om denna rapportering finns under SELMA.

Rapportering av transaktioner på penningmarknaden införs från och med den 1 oktober 2019. Närmare anvisningar om denna rapportering finns på sidan För rapportörer.

Motparter i valutatransaktioner ska enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, avsnitt B.3.2.4 (a) (i), rapportera till Riksbanken

  • hur stor daglig omsättning Motparten och dess koncernbolag haft på valutamarknaden, samt
  • vilka dagliga valutapositioner Motparten haft.

Närmare anvisningar om denna rapportering finns under SELMA.

Uppdaterad 2019-05-23