Direktionens möte 12 oktober 2018

Dagordning

Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

Remissvar statskuldens förvaltning – Riksgäldens förslag till riktlinjer 2019-2022

Förelåg förslag till beslut avseende Remissvar statskuldens förvaltning – Riksgäldens förslag till riktlinjer 2019-2022, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Kerstin af Jochnick och Martin Flodén gavs i uppdrag att svara för remissvarets slutliga utfomning efter de redaktionella ändringar som mötesdiskussionen föranledde.
Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-10-15