Fullmäktiges möte 1 mars (per capsulam)

§ 1. Val av direktionsledamot

Förelåg ett förslag till val av direktionsledamot, se protokollsbilaga A.

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget genom att de fullmäktigeledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e‑postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts till akten.

Uppdaterad 2019-03-07

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!