Fullmäktiges möte 1 mars (per capsulam)

§ 1. Val av direktionsledamot

Förelåg ett förslag till val av direktionsledamot, se protokollsbilaga A.

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget genom att de fullmäktigeledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e‑postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts till akten.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-03-07