Finansdepartementets förslag om fler verktyg för makrotillsyn

Nyhet Riksbanken välkomnar Finansdepartementets förslag om ytterligare verktyg för makrotillsyn. Det är viktigt att regeringen och riksdagen snabbt förtydligar Finansinspektionens mandat att vidta åtgärder så att finansiella obalanser kan motverkas.

Den nuvarande regleringen av makrotillsyn utgör inte tillräcklig grund för att kunna motverka finansiella obalanser. Detta har gjort det svårare att genomföra nödvändiga åtgärder för att bland annat motverka riskerna kopplade till hushållens skuldsättning. Riksbanken är därför positiv till en lagstiftning som ger möjlighet att införa nödvändiga verktyg på området.

Riksbanken har följande synpunkt på Finansdepartementets förslag:

  • I promemorian föreslås att Finansinspektionens föreskrifter om tillämpning av verktyg ska vara underkastade regeringens medgivande. Riksbanken anser att det finns bättre sätt att tillgodose regeringens behov av kontroll eftersom förslaget minskar utrymmet för flexibilitet och kan hindra Finansinspektionens möjligheter att agera snabbt. Det kan istället göras genom att regeringen beslutar om vilka makrotillsynsverktyg som ska delegeras till Finansinspektionen och inom vilka ramar Finansinspektionen får tillämpa dessa. Finansinspektionen å sin sida beslutar sedan om åtgärderna inom dessa ramar.
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29