Hushållens skulder stiger – men hur är det med tillgångarna?

Nyhet Svenska hushålls tillgångar och skulder har ökat kraftigt de senaste åren. Men vilka grupper av hushåll är högt skuldsatta och hur sårbara är de för störningar i ekonomin? Detta vet vi i Sverige lite om eftersom det sedan lång tid tillbaka saknas detaljerade data över hushållens tillgångar och skulder.

"En sådan statistik saknas idag och den skulle kunna bidra till en mer underbyggd ekonomisk-politisk debatt om hushållens sårbarhet", säger Jyry Hokkanen statistikchef på Riksbanken.

Bristen på data är ett problem när man vill studera effekterna av olika ekonomisk-politiska åtgärder men också i forskningen om samhällsekonomins funktionssätt. För Riksbanken är denna typ av uppgifter centrala för att bedöma hushållssektorns motståndskraft mot olika ekonomiska störningar och penningpolitikens effekter på samhällsekonomin. Flera instanser har de senaste åren pekat på behovet av att upprätta denna typ av statistik, däribland IMF och den statliga utredningen om hushållens överskuldsättning.

Mot denna bakgrund vill Riksbanken undersöka möjligheten att samla in detaljerade uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Med rapporten "Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder" vill vi inleda en dialog med olika intressenter i samhället och inhämta deras synpunkter på förslaget. Hur ser man på behovet av detaljerade data och nyttan av dessa? Vad finns det för hinder och problem? Efter en utvärdering av en sådan diskussion skulle Riksbanken under nästa år närmare kunna utreda förutsättningarna för en insamling.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08