Riksbanken ser över formerna för riskenkäten

Nyhet Riksbanken har påbörjat en översyn av formerna för riskenkäten och därför genomförs ingen enkätundersökning under hösten 2017. Därmed publiceras nu inte heller rapporten Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränte-och valutamarknadernas funktionssätt.

Riksbanken har fortsatt en löpande dialog med marknadsaktörerna för att på så sätt ta in deras syn på risker och marknadens funktion som en del av Riksbankens analys av risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Riskenkäten är ett av flera verktyg som Riksbanken använder för att få en samlad bild av hur aktörer som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden ser på riskbilden samt marknadens funktionssätt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29