Så kan en e-krona se ut

Nyhet Ska Sverige få kronor i elektroniskt format, så kallade e-kronor, som ett komplement till kontanter? Den frågan utreds just nu av Riksbanken. Orsaken är att digitala betalningar, till exempel med kort, är på väg att slå ut betalningar med sedlar och mynt. Denna utveckling mot ett kontantlöst samhälle skulle i förlängningen kunna göra samhället sårbart i och med att betalmarknaden blir koncentrerad till ett fåtal privata aktörer.

Andelen kontanta betalningar i handeln har minskat från 40 procent 2010 till 15 procent 2016. Om trenden håller i sig kan Sverige inom en inte allt för avlägsen framtid bli ett samhälle där det inte längre går att betala med kontanter. Denna utveckling är unik i ett internationellt perspektiv.

Digitaliseringen kan få oönskade effekter

De elektroniska pengar och betalningssätt som finns på den svenska betalningsmarknaden idag drivs helt i privat regi och är koncentrerade till ett fåtal kommersiella aktörer, betaltjänster och infrastrukturer. På sikt kan denna koncentration hämma konkurrensen på marknaden och göra samhället sårbart. Utvecklingen mot ett nästan kontantlöst samhälle innebär också att hushållen får små möjligheter att spara och betala i riskfria centralbankspengar och det kan innebära att betalningssystemet blir känsligt för störningar.

E-kronor som komplement till kontanter

Riksbanken undersöker nu om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, så kallade e-kronor, och om ett sådant komplement skulle kunna motverka några av de problem som kan uppstå på en framtida betalningsmarknad. En e-krona skulle på så sätt stödja Riksbanken i uppgiften att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbanken har dock ännu inte fattat något beslut om att ge ut e-kronor.

Så kan en e-krona se ut

I den delrapport från Riksbankens e-kronaprojekt som publiceras idag beskrivs möjliga egenskaperna hos en eventuell e-krona:

  • E-kronan är främst avsedd för mindre betalningar mellan konsumenter, företag och myndigheter.
  • E-kronan utgör en direkt fordran på Riksbanken, är angiven i svenska kronor och kan innehas av allmänheten, finansiella institut och företag. Den är tillgänglig i realtid under dygnets alla timmar, 365 dagar om året.
  • E-kronan ger inte någon ränta, men bör ha en inbyggd funktion som gör det möjligt att ge ränta i ett senare skede.
  • E-kronakonton kombineras med en värdebaserad lösning som gör det möjligt att betala små belopp offline och ökar tillgängligheten för grupper som inte vill eller kan ha ett konto med e-kronor.
  • Riksbanken står för e-kronans basfunktioner, men undersöker möjligheten att utnyttja befintlig digital infrastruktur och bjuder in externa aktörer att föreslå hur applikationer som allmänheten möter ska utformas.

Riksbanken bjuder in till dialog

Med denna rapport vill Riksbanken bjuda in till en öppen dialog med olika aktörer i samhället som kan ha viktiga synpunkter och lärdomar att bidra med, som myndigheter, politiker, finansmarknad och teknikleverantörer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29