Staff memo: Lämplig kapitalnivå i svenska storbanker – nya perspektiv

Nyhet, Staff memo I ett nytt staff memo presenterar författarna nya beräkningar som visar att höjda kapitalnivåer för de svenska storbankerna skulle kunna vara samhällsekonomiskt motiverade. Beräkningarna indikerar att en väl avvägd nivå för svenska storbankers bruttosoliditet ligger någonstans i intervallet 5 till 12 procent.

Högre kapitalnivåer skulle minska sannolikheten för en svensk finanskris som skulle medföra stora kostnader för samhällsekonomin. Kostnaden för högre kapitalnivåer skulle däremot vara begränsad för samhällsekonomin. Men beräkningarna är känsliga för vilka antaganden som görs och är därför kringgärdade av osäkerhet.

Riksbanken publicerade 2011 en studie om lämpliga kapitalnivåer för svenska banker där samhällsnyttan av högre kapitalnivåer vägdes mot eventuella samhällsekonomiska kostnader. Flera faktorer talar för att den samhällsekonomiska nyttan av högre kapitalnivåer för banker kan ha underskattats. En anledning är att tidigare studier kan ha underskattat vad en kris kostar samhället. Den utdragna ekonomiska återhämtningen som följde efter den senaste globala finanskrisen har visat, inte minst i Europa, på stora samhällsekonomiska kostnader. Därtill kan tidigare studier ha överskattat vilka långsiktiga kostnader högre kapitalnivåer för banker kan medföra för samhället. Flera nya studier har också konstaterat att det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt med högre kapitalnivåer.

Mot denna bakgrund har författarna gjort nya beräkningar av lämpliga kapitalnivåer i svenska storbanker. Analysen utgår ifrån samma tankeram som i Riksbanksstudien från 2011 men nu med fokus på bruttosoliditet i stället för riskviktade kapitalmått.

Staff memots artiklar är författade av Markus Andersson, Daniel Buncic, Cristina Cella, Paolo Giordani, Anna Grodecka, samt Gabriel Söderberg. Alla verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Staff memot är signerat av avdelningschef Kasper Roszbach.

Om Riksbankens staff memos

Staff memos är en publikation från Riksbanken och ett komplement till andra publikationer, som till exempel ekonomiska kommentarer och riksbanksstudier. I staff memos kan Riksbankens medarbetare publicera längre analysunderlag i eget namn. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska alltså inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29