Stora regionala variationer i skuldsättningen bland hushåll

Nyhet I en ny ekonomisk kommentar beskrivs variationen i skuldsättning över hela landet. Bland annat visar den att hushåll i storstadsområdena är mest skuldsatta samtidigt är belåningsgraden för småhusägare i genomsnitt lägst i dessa områden.

Kreditgivningen till hushållssektorn har fördubblats sedan 2007, men hushållens skuldsättning varierar stort mellan olika regioner i Sverige. Befolkningsandelen med bolån, den genomsnittliga skuldnivån och den genomsnittliga skuldkvoten är högst i storstadsområdena, där bostadspriserna har ökat mest. De senaste årens snabba bostadsprisökningar i storstadsregionerna har bidragit till en omfattande ökning av hushållens skuldkvoter och liten minskning av belåningsgraden. Men samtidigt är belåningsgraden för småhusägare i genomsnitt lägst i storstäderna.

I denna ekonomiska kommentar redovisas den regionala variationen i skuldsättning baserat på data från de åtta största bankerna i Sverige. Här finns statistik på kommunnivå för:

  • befolkningsandelen med bolån,
  • andelen bolån med bostadsrätter som säkerhet,
  • den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll per typ av fastighet,
  • den genomsnittliga bolåneskulden för hushåll per typ av fastighet,
  • det genomsnittliga marknadsvärdet och den genomsnittliga belåningsgraden för hushåll med småhus.

Studien bygger på data mellan juli 2010 och juli 2016.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29