Svensk nettoexport utgörs till stor del av varor som har producerats utomlands

Nyhet, Staff memo I ett nytt staff memo visar författarna att Sveriges bytesbalansöverskott inte längre beror på den traditionella varuhandeln. Istället är det så kallad merchanting, den handelsmarginal som uppstår mellan inköpspris och försäljningspris när svenska företag köper och säljer vidare varor i utlandet utan att varan passerar svensk gräns, som förklarar nästan hela varuhandelns bidrag till överskottet.

Merchanting bokförs i statistiken som en del av varuexporten men skiljer sig alltså från det vi normalt förknippar med export och import av varor, till exempel genom att varan inte produceras i Sverige och att transaktionerna mot utlandet ofta sker inom multinationella företag. Fenomenet merchanting får därför betydelse för hur vi bör tolka det svenska bytesbalansöverskottet och i förlängningen även för bytesbalansens koppling till andra ekonomiska indikatorer som BNP och produktivitet.

I Sverige har merchanting fått en allt större betydelse i takt med att multinationella bolag har flyttat sin produktion utomlands men behållit huvudkontor, forskning och utveckling samt andra viktiga funktioner och tillgångar i Sverige.

Staff memos är en ny publikation från Riksbanken och ett komplement till andra publikationer, som till exempel ekonomiska kommentarer och riksbanksstudier. I staff memos kan Riksbankens medarbetare publicera längre analysunderlag i eget namn. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska alltså inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Författare Liv Hakimi Fard, Maria Sandström och Sofia Kåhre

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29