Nästa steg: en teknisk lösning för e-kronan

Nyhet ”Nästa steg i riksbankens arbete med e-kronan bör vara att bygga en e-krona för att på så sätt lära mer och pröva vilka tekniska lösningar som är användbara och möjliga att förverkliga”, säger Eva Julin projektledare för Riksbankens e-kronaprojekt. En teknisk lösning skulle ge Riksbanken ökad kunskap inför ett beslut om att ge ut eller inte ge ut en e-krona.

Riksbanken har i 350 år försett allmänheten med pengar, men eftersom kontantanvändningen fortsätter att minska i Sverige behöver vi tänka nytt. I framtiden kan kontanter komma att användas i så begränsad utsträckning att det kan bli svårt att betala med dem. Som ett svar på utvecklingen startade Riksbanken under våren 2017 ett projekt som undersöker möjligheten för Riksbanken att ge ut en digital centralbankspeng, en så kallad e-krona.

En e-krona skulle kunna säkerställa att allmänheten fortsatt har tillgång till ett betalningsmedel som är statligt garanterat. Att ta ställning till om Sverige ska introducera e-kronor kommer dock att ta tid. Men samtidigt behöver analysen fortsätta för att öka Riksbankens kunskaper om konsekvenserna av en e-krona och tekniska lösningar behöver utvecklas och testas.

Så kan e-kronaprojektet gå vidare

I dag publicerar Riksbankens e-kronaprojekt en ny rapport där projektet föreslår att Riksbanken:

  • Börjar utforma en teknisk lösning för en e-krona för att kunna pröva vilka lösningar som är användbara och möjliga att förverkliga
  • Tar fram förslag på lagändringar som behövs för att tydliggöra Riksbankens mandat och en e-kronas legala ställning
  • Fortsätter utreda de ekonomiska aspekterna av en e-krona

E-kronor kan beskrivas som svenska kronor som antingen kan hållas på ett konto hos Riksbanken (kontobaserade) eller lagras lokalt på exempelvis ett kort eller i en app i mobilen (värdebaserade). En värdebaserad e-krona är förenlig med riksbankslagen, men för att ge ut en kontobaserad e-krona anser projektet att lagen behöver anpassas. Riksbanken bör därför påbörja en utredning som tar fram konkreta förslag på vilka ändringar som behöver göras i riksbankslagen. Det är dock upp till lagstiftaren om lagen ska ändras.

Att ta fram en eller flera möjliga tekniska lösningar för en e-krona ger Riksbanken ökad handlingsfrihet och kunskap inför ett beslut om att ge ut eller inte ge ut en e-krona. En första teknisk lösning för e-kronan bör fokusera på en värdebaserad e-krona utan ränta och med spårbara transaktioner. Riksbanken bör också fortsatt utreda en kontobaserad e-krona, vilket kommer att kräva samordning med andra myndigheter. Det är rimligt att ett system för en kontobaserad e-krona byggs i samförstånd och kanske tillsammans med andra myndigheter, menar Riksbankens e-kronaprojekt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-10-26