Nordeas flytt ökar stabilitetsriskerna i närtid

Nyhet Nordea planerar att flytta moderbolaget till Finland och därmed in i EU:s bankunion. Riksbanken bedömer att en flytt ökar riskerna för den finansiella stabiliteten något på kort sikt. Riksbanken anser därför att en förutsättning för en flytt är att Nordeas kapital- och likviditetskrav inte blir lägre än idag. Det skriver Riksbanken i ett yttrande till Finansinspektionen.

I september 2017 fattade Nordeas styrelse beslut om att flytta moderbolaget till Finland och därmed in i EU:s bankunion. Nordea planerar att genomföra flytten den 1 oktober i år givet att ECB godkänner ansökan om banklicens för det nybildade finländska dotterbolaget och att Finansinspektionen godkänner fusionsansökan.

En eventuell flytt av Nordeas hemvist till Finland påverkar inte bankens verksamhet eller kunder i Sverige i någon större grad. Nordea förblir en av de viktigaste bankerna i Sverige. En flytt kan ändå få betydande konsekvenser för det svenska finansiella systemet och för svensk finansiell stabilitet. Riksbanken anser därför att en förutsättning för att en flytt inte ska leda till ökade risker som kan hota den finansiella stabiliteten är att Nordeas kapital- och likviditetskrav inte blir lägre än idag. På lång sikt, när den europeiska bankunionen är fullt utbyggd med fungerande riskdelning mellan deltagande länder, skulle riskerna för Sverige kunna minska till följd av att Nordea flyttar. Detta förutsätter dock att bankunionen fullbordas.

Nordea har lämnat in en fusionsansökan till Finansinspektionen och ett beslut förväntas komma under tredje kvartalet 2018. Finansinspektionen har gett Riksbanken tillfälle att yttra sig över Nordeas ansökan.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-06-04