Nytt samarbetsavtal för finansiell stabilitet i Norden och Baltikum

Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden har tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge tagit fram ett nytt samförståndsavtal, en så kallad Memorandum of Understanding (MoU), för att underlätta samarbetet för gränsöverskridande finansiell stabilitet.

"Våra länders finansiella system är nära sammanlänkade och kräver att vi löpande för en dialog i olika frågor som rör finansiell stabilitet. Nordic-Baltic Stability Group är viktigt i detta avseende och det är glädjande att ett nytt samförståndsavtal kommit till stånd", säger Stefan Ingves.

Länderna i Norden och Baltikum har ett gemensamt intresse av finansiell stabilitet till följd av det sammankopplade finansiella systemet i regionen. Det talar för att länderna ska bibehålla och utveckla sitt samarbete och sina kontakter inom dessa frågor. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group (NBSG) fyller en sådan funktion och är unikt i att samla relevanta departement, tillsynsmyndigheter, centralbanker och resolutionsmyndigheter i de åtta länderna. Samarbetet bidrar till att värna den finansiella stabiliteten i regionen och alla deltagare har nytta av det.

Ett uppdaterat samförståndsavtal har träffats med anledning av etablerandet av resolutionsmyndigheterna, som i respektive länder sedan 2016 ansvarar för krishantering av gränsöverskridande finansiella företag. Det tidigare avtalet undertecknades 2010 och omfattade då relevanta departement, tillsynsmyndigheter och centralbanker. Nu blir resolutionsmyndigheterna medlemmar i gruppen. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group handlar främst om informationsutbyte och gemensamma krisövningar, och formerna för det framgår av avtalet.

Samförståndsavtalet ska ses som en avsiktsförklaring om hur samarbetet gällande finansiell stabilitet i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige kan bibehållas och utvecklas, inom ramen för gällande EU- och EES-regler.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-02-09