Redogörelse för penningpolitiken 2017 – God måluppfyllelse och mer träffsäkra prognoser

Inflationen tillbaka vid målet under 2017

Riksbanken har under flera år bedrivit en mycket expansiv penningpolitik för att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet. Politiken har, tillsammans med en allt starkare omvärld, bidragit till att BNP-tillväxten varit hög, sysselsättningen ökat, arbetslösheten minskat och inflationen stigit. Under 2017 var inflationen tillbaka nära målet; mätt med KPIF uppgick inflationen till 2,0 procent i genomsnitt. Även de långsiktiga inflationsförväntningarna låg kring 2 procent under året. Måluppfyllelsen var därmed god. Det har dock tagit lång tid och krävts en mycket låg reporänta och omfattande tillgångsköp att åstadkomma detta. Riksbanken betonade därför under året att det vore riskfyllt att alltför snabbt lägga om politiken, trots att inflationen låg nära målet.

Mer träffsäkra prognoser

I redogörelsen analyseras också Riksbankens prognoser de senaste tre åren. Prognoserna som gjordes under 2016 lyckades i stort sett fånga konjunkturutvecklingen och uppgången i inflationen. Även reporäntan har under motsvarande period följt Riksbankens prognoser relativt nära. Tidigare har Riksbankens prognoser för inflationen varit mindre träffsäkra än andra bedömares, men det mönstret har brutits i de prognoser som gjordes 2016 och 2017 för inflationen 2017. Liksom tidigare år stod sig Riksbankens prognoser för den realekonomiska utvecklingen, framför allt för arbetslösheten, väl jämfört med andra bedömares.

I Riksbanksstudien "Utvärdering av Riksbankens prognoser" finns en mer detaljerad genomgång av Riksbankens och andra bedömares prognoser.

Fakta

Redogörelse för penningpolitik är ett underlag till finansutskottets årliga utvärdering av Riksbankens penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-03-28