Villkoren för RIX och penningpolitiska instrument: ändringsförslag skickas på remiss

Nyhet Riksbanken föreslår ändringar i de avtalsvillkor som gäller för deltagare i det svenska betalningssystemet RIX samt deltagare i det penningpolitiska styrsystemet. Ändringarna syftar bland annat till att dels förändra kraven på RIX-deltagarna och de penningpolitiska motparterna, dels göra Riksbankens penningpolitiska styrsystem mer lättförståeligt. Riksbanken bjuder nu in deltagarna i RIX-systemet att lämna synpunkter på de förslagna ändringarna.

I Sverige tillhandahåller Riksbanken, liksom centralbankerna i andra länder, ett centralt betalningssystem för stora betalningar som banker och andra finansiella institut använder för att göra betalningar sinsemellan. Det svenska betalningssystemet heter RIX och bland andra banker, clearingorganisationer, Riksgälden och Riksbanken är deltagare.

Vissa RIX-deltagare är också penningpolitiska motparter. Det är dessa deltagare som Riksbanken interagerar med för att kunna styra dagslåneräntan och på så sätt omsätta beslut om styrräntan i praktiken. Avsikten är att styra marknadsräntorna och i förlängningen den ekonomiska aktiviteten och inflationen.

Riksbanken ställer specifika krav på deltagarna i RIX som ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som deltagare. Parallellt med rollen som deltagare finns rollerna penningpolitisk motpart samt motpart i valutatransaktioner. De avtalsvillkor som reglerar deltagandet i RIX är samlade i "Villkor för RIX och penningpolitiska instrument". Riksbanken förslår nu ändringar av villkoren och skickar därför ut ändringsförslagen på remiss till RIX-deltagarna.

Riksbanken föreslår justerade krav på RIX-deltagare och penningpolitiska motparter, samt att man förenklar motpartskretsen så att Riksbanken framöver endast har en kategori av penningpolitiska motparter. Vidare föreslås en tydligare kategorisering av penningpolitiska instrument. För att öka förståelsen för Riksbankens penningpolitiska styrsystem och dess tillämpning har Riksbanken också tagit fram en mer komplett beskrivning av det penningpolitiska styrsystemet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-12-03