Finanspolitik i ett penningpolitiskt perspektiv

Ekonomisk kommentar, Nyhet Det låga globala ränteläget har minskat penningpolitikens möjligheter att stimulera ekonomin, men det kan samtidigt ha ökat handlingsutrymmet för finanspolitiken. I och med detta har samspelet mellan penning- och finanspolitiken också kommit upp på agendan, inte minst när det gäller hur en framtida konjunkturnedgång ska kunna hanteras. I den ekonomiska kommentaren ”Finanspolitik i ett penningpolitiskt perspektiv” diskuteras de senaste årens forskning och debatt inom det stabiliseringspolitiska området.

Före den globala finanskrisen var ramverket för stabiliseringspolitiken (åtgärder för att dämpa svängningarna i ekonomin) i såväl Sverige som många andra länder inriktat på att penningpolitiken skulle spela huvudrollen och finanspolitiken ha en mer passiv roll. Efter krisen har den synen delvis kommit att omprövas – i riktning mot ett ökat fokus på finanspolitiken. Varför? Denna ekonomiska kommentar tittar närmare på några av förklaringarna.

Utifrån de senaste årens forskning och diskussion kan man urskilja två huvudsakliga orsaker till den ändrade synen:  

  • Det globala ränteläget har fallit under en längre tid. Det har minskat penningpolitikens handlingsutrymme, samtidigt som det kan ha ökat utrymmet för finanspolitiken att stimulera ekonomin, utan att äventyra hållbarheten i de offentliga finanserna.
  • Nya empiriska studier tyder på att hushållens konsumtion kan påverkas i betydande utsträckning även av tillfälliga finanspolitiska åtgärder – en effekt som kan vara större än man tidigare trott.

I kommentaren diskuteras också samspelet mellan finans- och penningpolitiken och de förslag som lyfts fram vad gäller hur en centralbank skulle kunna få draghjälp av finanspolitiken när räntan är vid ”den nedre gränsen”, det vill säga i en situation då centralbanken skulle vilja sänka styrräntan ytterligare men inte kan.


Av Björn Lagerwall, verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-05-27