Fortsatt delad syn på räntemarknadens funktionssätt

Nyhet Riksbankens finansmarknadsenkät visar att marknadsaktörerna fortsatt har en delad syn på hur väl räntemarknaden fungerar. Andelen aktörer som anser att den fungerar bra är något större än andelen som anser att den fungerar dåligt. Bristande likviditet anges som den vanligaste orsaken till en dåligt fungerande räntemarknad. Hälften av aktörerna anser att valutahandeln i svenska kronor fungerar väl. Ett oordnat brittiskt utträde ur EU ses som den största risken för det svenska finansiella systemet.

Drygt fyra av tio marknadsaktörer anser att räntemarknaden fungerar bra eller mycket bra, medan knappt fyra av tio tycker att den fungerar dåligt eller mycket dåligt. Bristande likviditet anges som en orsak till att räntemarknaden fungerar dåligt. Många av aktörerna anser att en mindre expansiv penningpolitik i Sverige, särskilt i form av att Riksbanken minskar sina köp och innehav av svenska statsobligationer, kan få marknaden att fungera bättre det kommande halvåret. En mindre expansiv penningpolitik anses också kunna gynna marknaden för valutahandel i svenska kronor. Liksom i december 2018 anser hälften av aktörerna att denna marknad fungerar bra.

Storbritanniens utträde ur EU – den främsta riskfaktorn

Risken för ett oordnat brittiskt utträde ur EU är den främsta riskfaktorn för det svenska finansiella systemet framöver enligt de tillfrågade marknadsaktörerna. Andra riskfaktorer som nämns är en finansiell kris eller recession, kredit- och likviditetsrisker, cyberrisker, risker som relaterar till enskilda eller flera bankers finansiella situation, penningtvättsfrågor och ökande regulatoriska krav.

Nästan hälften av aktörerna beskriver sitt risktagande som lågt

Nästan hälften av marknadsaktörerna beskriver sitt risktagande som lågt eller mycket lågt, medan en tredjedel beskriver det som neutralt. Endast ett fåtal aktörer anser att deras risktagande är högt eller mycket högt. En klar majoritet av de som svarat på enkäten anser sig ha minskat sitt risktagande eller säger sig ta lika stora risker som tidigare.


Med start hösten 2018 skickar Riksbanken ut en återkommande enkät (Finansmarknadsenkäten) till aktörer aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Syftet med enkäten är att få en samlad bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknadernas funktionssätt, marknadsaktiviteten och vilka risker som de upplever finns framöver i det svenska finansiella systemet. Jämfört med den tidigare Riskenkäten är Finansmarknadsenkäten baserad på en uppdaterad enkät som omfattar funktionssätt, marknadsaktivitet, risker, risktagande och andra övergripande frågor på både ränte- och valutamarknaden. I denna rapport redovisas resultaten från den enkät som besvarades under perioden 8-24 april 2019. Enkäten skickades ut till 105 aktörer, både svenska och utländska, som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Svarsfrekvensen uppgick till 66 procent. Rapporten baseras endast på aktörernas svar och redogör inte för Riksbankens bedömningar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-06-05