NGFS: Klimatrelaterade risker bör tas med i övervakningen av den finansiella stabiliteten

Nyhet Det internationella nätverket Network for Greening the Financial System, NGFS, rekommenderar i en ny rapport att tillsynsmyndigheter och centralbanker ska ta med klimatrelaterade risker i sin tillsyn och övervakning av den finansiella stabiliteten. NGFS, där Riksbanken varit medlem sedan 2018, syftar till att utarbeta och lyfta fram bra exempel på miljö-och klimatrelaterad riskhantering.

NGFS har tidigare slagit fast att klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker. Nu publicerar nätverket ett antal rekommendationer med syfte att stödja det finansiella systemet att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet från 2016.

”Det är viktigt att vi får till ett globalt samarbete och gemensamt förhållningssätt i hur vi ska arbeta för att minska risker som är förknippade med klimatförändringarna. Vi står som medlem i NGFS bakom de här rekommendationerna. De kommer att vara ett stöd till centralbanker och tillsynsmyndigheter att komma framåt i arbetet med klimatrelaterade risker”, säger Stefan Ingves.

I syfte att utveckla finanssektorns arbete med miljö- och klimatrelaterade risker uppmanar NGFS tillsynsmyndigheter och centralbanker att ta till sig av bra exempel på miljö- och klimatrelaterad riskhantering, så länge detta ryms inom deras mandat. NGFS rekommenderar bland annat tillsynsmyndigheter och centralbanker att ta med klimatrelaterade risker i sin tillsyn och övervakning av den finansiella stabiliteten. NGFS uppmuntrar också företag i finanssektorn att rapportera klimat- och miljörelaterad information i linje med de så kallade TCFD-rekommendationerna (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

NGFS skapades i december 2017 och består av 35 centralbanker och tillsynsmyndigheter från fem kontinenter. Sverige representeras i NGFS av både Finansinspektionen och Riksbanken. Finansinspektionen sitter med i nätverkets styrkommitté.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-04-17