Teknologisk utveckling har inte lett till färre jobb

Ekonomisk kommentar, Nyhet Teknologisk utveckling innebär att en del jobb försvinner. Men samtidigt brukar det också skapas nya arbetstillfällen. Den ekonomiska kommentaren ”Teknologisk utveckling och förändringar på arbetsmarknaden” visar att den totala sysselsättningen inte har minskat på grund av ny teknik.

Teknologisk utveckling har ökat den globala konkurrensen genom att fler arbeten kan utföras digitalt. Det har också väckt farhågor om att allt fler jobb kommer att försvinna i takt med ökad automatisering och digitalisering. 

Forskning visar att till exempel robotisering gjort att en del jobb har försvunnit, men att nya samtidigt har skapats i andra delar av ekonomin. Det finns inget stöd för att den totala sysselsättningen hittills skulle ha minskat till följd av teknologisk utveckling.

Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft polariserats. Antalet jobb har ökat i låg- och högavlönade yrken, medan de minskat i yrken med medellön. Vissa grupper drabbas hårdare av utvecklingen eftersom deras kunskaper och förmågor inte längre efterfrågas på arbetsmarknaden. Det finns en risk för att detta leder till en ökad tudelning på arbetsmarknaden.

Den snabba teknologiska utvecklingen ställer krav på arbetsmarknadens omställningsförmåga. Utbildning och kompetensutveckling kan mildra de negativa effekterna. Det kan också behövas viss reglering av nya typer av osäkrare anställningsformer och anpassningar av socialförsäkringar och skattesystem till dessa.

Effekter av en strukturomvandling märks mer på arbetsmarknaden under lågkonjunkturer när fler verksamheter slås ut och det samtidigt blir svårare för de som har förlorat jobbet att hitta nya jobb. Resurser för att hjälpa arbetsmarknadens omställning kan därför behövas särskilt i nästa lågkonjunktur.


Av Iida Häkkinen Skans, verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-10-02