Marknaden för företagsobligationer är fortsatt sårbar

Nyhet, Staff memo Marknaden för företagsobligationer drabbades synnerligen hårt av coronapandemin såväl i Sverige som i andra länder. I detta staff memo ger författaren en fördjupad bild av händelseförloppet under mars 2020 och framåt samt lyfter möjliga orsaker till att just den marknaden drabbades extra hårt.

Företagsobligationer är generellt mer riskfyllda för investerare än exempelvis statsobligationer, kommunobligationer och bankernas säkerställda obligationer (bostadsobligationer). Det innebär att investerarna ställer högre krav på avkastning, men också att företagsobligationer är mer utsatta om viljan att ta risk på de finansiella marknaderna försämras.

Det finns också ett antal faktorer som utmärker den svenska företagsobligationsmarknaden och som kan ha bidragit till att stressen blev synnerligen hög under våren 2020. Till exempel är den svenska marknaden för företagsobligationer förhållandevis liten med många små aktörer och med begränsad likviditet. Prisbilden är också osäker eftersom det finns brister i transparensen i prissättning och handel. Dessutom saknar en stor andel av utgivarna kreditbetyg, vilket gör kreditrisken mer osäker*.


Detta staff memo är författat av Stephan Wollert, verksam på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

* Denna mening har förtydligats i en uppdatering gjord 15 oktober 2020. 

Om riksbankens staff memon

Ett staff memo är en publikation där medarbetare på Riksbanken kan offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-08