Marknaden för gröna obligationer växer kraftigt i Sverige

Ekonomisk kommentar, Nyhet De senaste åren har marknaden för gröna obligationer vuxit kraftigt och i Sverige är marknaden stor sett ur ett internationellt perspektiv. Därför är det viktigt för Riksbanken ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv att förstå och följa denna marknad. Det skriver författarna till den ekonomiska kommentaren Gröna obligationer – stora i Sverige och med potential att växa.

Gröna obligationer är ett exempel på ett finansiellt instrument som ger investerare möjlighet att satsa kapital på klimat- och miljövänliga investeringar och på så sätt stötta en omställning till en mindre fossilbaserad ekonomi. I den fortsatta utvecklingen av marknaden för gröna obligationer är det viktigt med tydliga och gemensamma definitioner av vad som är gröna och bruna projekt samt att investerarna har god tillgång till klimatrelaterad information. Det är också en förutsättning för att investerarna mer effektivt ska kunna styra kapital från bruna till gröna verksamheter.

För det finansiella systemets deltagare kan de klimatrelaterade riskerna skapa finansiella risker, som kreditrisk. Om dessa risker inte hanteras kan det få konsekvenser för den finansiella stabiliteten. I Riksbankens uppdrag ingår att verka för motståndskraft mot klimatrelaterade risker i det finansiella systemet.


Av Maria Ferlin och Vanessa Sternbeck Fryxell, verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-15