Marknaderna fungerar bättre än i våras

Nyhet Den osäkerhet som coronapandemin för med sig gör att risktagandet minskar, visar höstens Finansmarknadsenkät. Samtidigt anser betydligt fler att den svenska räntemarknaden fungerar väl jämfört med i våras. Även valutamarknaden för svenska kronor upplevs fungera bättre.

Något fler än i våras, knappt hälften av marknadsaktörerna, beskriver sitt generella risktagande som lågt eller mycket lågt. Men det är samtidigt något fler aktörer som säger sig ha ökat sitt risktagande under de senaste sex månaderna och anger de låga räntorna som en förklaring.

Fler aktörer än i våras menar att valutamarknaden för svenska kronor fungerar väl. Sex av tio av de som svarat anser att marknaden för valutahandel i den svenska kronan fungerar bra eller mycket bra. Hälften av aktörerna anser att den svenska räntemarknaden fungerar väl, vilket är en stor ökning sedan förra enkäten. Det är främst likviditeten för säkerställda obligationer, företagsobligationer med högt kreditbetyg och företagscertifikat som har förbättrats.

FINANSMARKNADSENKÄTEN

Två gånger om året genomför Riksbanken en enkät bland svenska och utländska aktörer aktiva på den svenska ränte- och/eller valutamarknaden. I höstens enkät, som genomfördes den 5 till 21 oktober, svarade 53 aktörer. Enkäten är ett komplement till de löpande kontakter Riksbanken har med marknaden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-11-19