Räntemarknaden fungerar sämre till följd av coronapandemin

Nyhet Den svenska räntemarknaden upplevs fungera sämre än i höstas till följd av coronpandemin. Det visar Riksbankens Finansmarknadsenkät som genomfördes under april och maj. Konsekvenserna av coronapandemin ses också som den största riskfaktorn för det svenska finansiella systemet.

Konsekvenserna av coronapandemin, i form av global recession, hög volatilitet på ränte- och valutamarknaderna och risken att aktörer slås ut eller försvinner från de finansiella marknaderna ses av aktörerna som de största riskerna för det svenska finansiella systemet. Drygt hälften av aktörerna säger att de minskat sitt risktagande under de senaste sex månaderna med anledning av ökad osäkerhet och att likviditeten försämrats på de finansiella marknaderna.

Dubbelt så många av aktörerna anser att räntemarknaden generellt fungerar dåligt eller mycket dåligt jämfört med de som tycker att marknaden fungerar bra. En majoritet av de som anser att räntemarknaden fungerar dåligt nämner att likviditeten är dålig. Det är framför allt för säkerställda obligationer, företagsobligationer och företagscertifikat som aktörerna upplever att marknadslikviditeten försämrats. Många aktörer menar att effekterna från coronapandemin kan komma att påverka hur räntemarknaderna fungerar framöver. Valutamarknaden för svenska kronor upplevs ha fungerat bättre än marknaderna för andra jämförbara valutor under coronakrisen, även om färre aktörer än i höstas anser att marknaden fungerar bra.

Finansmarknadsenkäten

Två gånger om året genomför Riksbanken en enkät bland svenska och utländska aktörer aktiva på den svenska ränte- och/eller valutamarknaden. I vårens enkät, som genomfördes den 27 april till 10 maj, svarade 49 aktörer. Enkäten är ett komplement till de löpande kontakter Riksbanken har med marknaden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-06-16