Riksbanken, sex andra centralbanker och BIS i samarbete om principer för digitala centralbankspengar

Riksbanken, sex andra centralbanker och Bank for International Settlements, BIS, presenterar idag en rapport om digitala centralbankspengar tillgängliga för allmänheten (CBDC) - i Sverige kallade e-kronor. Specifikt tas det upp vilka principer sådana pengar måste bygga på för att centralbankerna ska kunna uppfylla sina mål.

Rapporten ”Central bank digital currencies: foundational principles and core features” har sammanställts av Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Europeiska Centralbanken, Federal Reserve, Riksbanken, Schweiziska centralbanken och BIS, och den lyfter fram tre centrala principer för en CBDC:

  • Den ska fungera parallellt med kontanter och andra typer av pengar i ett flexibelt och innovativt betalningssystem.
  • Den ska stödja övergripande policymål och inte påverka vare sig penningpolitik eller finansiell stabilitet på ett negativt sätt.
  • Den ska ha egenskaper som främjar innovation och effektivitet.

Utifrån dessa principer har centralbanksgruppen preciserat vilka grundläggande egenskaper en digital centralbankspeng måste ha:

  • Den måste vara robust och säker och kunna fungera oberoende av andra betalningslösningar.
  • Den ska vara lätt att använda och tillgänglig till en mycket låg eller ingen kostnad för slutanvändaren.
  • Den måste baseras på lämpliga standarder och ett tydligt juridiskt ramverk.
  • Den privata sektorn måste få en lämplig roll i systemet och utformningen av pengen ska främja konkurrens och innovation.

”En digital centralbankspeng kan ses som en naturlig utveckling av centralbankernas nuvarande ansvar mot bakgrund av den snabba digitaliseringen av samhället. De centralbanker som deltar i detta arbete kommer nu med ett viktigt bidrag till den utvecklingen genom denna rapport. Vi har en gemensam syn på centrala principer som ska vägleda oss i arbetet med en digital centralbankspeng och en ambition att samarbeta”, säger förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Centralbanksgruppen kommer att fortsätta det gemensamma arbetet med digitala centralbankspengar men kommer inte att ta ställning till om sådana ska ges ut i de respektive hemländerna eller inte.

Den fortsatta utvecklingen av digitala centralbankspengar kräver ytterligare policyanalys och teknisk utveckling. Även om det arbetet redan påbörjats så kräver den snabba teknikutvecklingen inom betalningsområdet att detta gemensamma arbete prioriteras.

Centralbanksgruppen kommer fortsatt att arbeta med andra öppna frågeställningar kring digitala centralbankspengar och utmaningarna med gränsöverskridande betalningar. Man kommer också att föra en dialog med sina marknader och andra centralbanker i olika nyckelfrågor. Här kommer BIS Innovation Hub att bidra till gruppens arbete.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-09