Riksbanken stödjer temporära undantag från amorteringskravet

Nyhet, Remissvar Finansinspektionens tidigare införda amorteringskrav har stärkt hushållens motståndskraft mot olika störningar. Men coronavirusets spridning, samt de åtgärder som bedöms som nödvändiga för att fördröja smittspridningen, har på kort tid påverkat den ekonomiska utvecklingen mycket negativt i både Sverige och omvärlden. Nu ökar hushållens behov av likviditet och att få hantera sin egen ekonomiska situation. Riksbanken tillstyrker därför Finansinspektionens förslag om att extraordinära omständigheter i form av en mycket kraftig nedgång i svensk ekonomi utgör särskilda skäl för ett temporärt undantag från amorteringskravet.

Riksbanken har under många år varnat för riskerna med hushållens höga skuldsättning, som till stor del består av lån till rörlig ränta, och betonat vikten av att vidta åtgärder för att hantera dessa risker. Även om Riksbanken nu ställer sig bakom Finansinspektionens förslag, är det viktigt att hushållen återgår till att amortera på sina bolån så att amorteringskravet inte urholkas. Därför understryker Riksbanken vikten av att undantag från amorteringskrav alltid är temporära samt att undantaget på grund av coronakrisen inte fortsätter att tillämpas när den svenska ekonomin har stabiliserats.

Riksbanken anser också att det är viktigt, i likhet med förslaget, att kreditprövning även fortsättningsvis ska ta amorteringar i beaktande och att det ska framgå av bolåneavtalen att amorteringar normalt ska göras i enlighet med kraven.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-08