Riksbanken växlar upp 2021

Nyhet 2021 blir ett intensivt år för Riksbanken. En ny referensränta ska införas, krisberedskapen ska stärkas och nya digitala arbets- och kommunikationsformer ska utvecklas. Betalningssystemet RIX ska utvecklas så att säkra och effektiva gränsöverskridande betalningar kan ske dygnet runt och arbetet med e-kronan ska intensifieras. Dessutom har penningpolitiken fått flera nya operativa verktyg under det gångna året. Under nästkommande år kommer Riksbanken därför att behöva rekrytera personal med nya kompetenser. Det är huvuddragen i Riksbankens verksamhetsplan för 2021.

Många av de projekt som nu intensifieras fanns med redan i den Strategiska planen 2019, men pandemin har i några fall stärkt argumenten för omställning och även behovet att öka hastigheten i projekten. Riksbanken kommer därför att behöva investera inom främst följande tre områden:

  • Stärkt beredskap på många olika fronter
  • Utveckling av infrastrukturen på betalningsmarknaden
  • IT-resurser (väsentligen till följd av satsningarna på de två föregående områdena)

Riksbanken följer sin Strategiska plan för 2019-2022 som direktionen beslutade om i december 2018. Den grundar sig på globala trender och strukturella förändringar som påverkar hela Riksbankens verksamhet – såväl betalningsmarknaden, finansiell stabilitet som penningpolitik, områden som hänger mycket nära samman. 

Inom vart och ett av dessa områden behöver Riksbanken modernisera och utveckla verksamheten för att kunna fortsätta bidra till en stark och säker ekonomi för Sverige. Den svenska kronans roll som betalningsmedel behöver stärkas, penningpolitikens verktyg förnyas och krisberedskapen överlag kräver alltmer fokus och resurser. Dessutom kommer nya digitala arbets- och kommunikationsformer att bli nödvändiga. Riksbanken har även fått ansvaret att etablera en innovationshubb i Stockholm i samarbete med Bank for International Settlements.

Detta medför att Riksbanken behöver göra nyrekryteringar. Efter decennier av minskad eller stabil personalstyrka kommer Riksbanken alltså att växa igen och få in nya kompetenser. Under nästkommande två år planerar Riksbanken att rekrytera ett sextiotal nya medarbetare vilket innebär att personalstyrkan då kommer att uppgå till cirka 400 medarbetare. Även om detta fortfarande är lite med internationella mått mätt så innebär det en kraftfull satsning. Detta är nödvändigt för att vi ska klara att vara både nytänkande och robusta i en tid av stor omvandling i det finansiella systemet, inte minst inom betalningsområdet. Det är huvudsakligen operativa funktioner och IT-stöd som nu måste byggas ut och stärkas för att möta dagens och morgondagens behov.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-17