Strategi för Riksbankens hållbarhetsarbete

Nyhet Riksbanken arbetar dels med att stärka hållbarhetsarbetet i den interna verksamheten, dels med att anpassa policyverksamheten till en mer hållbar utveckling. Detta framgår av Riksbankens nya hållbarhetsstrategi.

Långsiktig hållbarhet är en nyckelfråga för framtiden. Som en myndighet under riksdagen vägleder den statliga värdegrunden Riksbankens arbete. Flera målområden inom Agenda 2030 har bäring på Riksbankens verksamhet, exempelvis de som rör klimatförändringar, en hållbar konsumtion och produktion, anständiga arbetsvillkor, jämställdhet och globalt partnerskap.

Riksbanken har beslutat om sex principer för att ta hänsyn till hållbarhet i policyarbetet:

 • Riksbankens arbete tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030.
 • Riksbanken ska analysera klimatförändringar och utvecklingen inom hållbarhetsområdet för att förstå hur den ekonomiska utvecklingen i stort påverkas och därmed hur Riksbanken bäst utför sina policyuppdrag.
 • Riksbanken ska verka för internationellt samarbete för att främja en hållbar utveckling och minska riskerna kopplade till klimatförändringar. Riksbanken ska därför, i linje med riksdagens och regeringens intentioner, verka för regleringar av det finansiella systemet som minskar riskerna kopplade till klimatförändringar.
 • Riksdagen och regeringen har huvudansvaret för att bedriva klimatpolitik i Sverige. Riksbanken kan bidra med de medel som faller inom dess mandat och som komplement till annan politik.
 • Riksbanken är skyldig att se till att dess verksamhet bedrivs effektivt och att hushålla väl med statens medel. Av detta följer att Riksbanken bland annat ska hantera de risker som uppstår vid köp av företagsobligationer, framför allt risker för Riksbankens finansiella ställning.
 • Riksbanken ska tillämpa ett hållbarhetsperspektiv i förvaltningen av valutareserven.

Inom ramen för sitt mandat ska Riksbanken bidra till att begränsa klimatförändringarna genom att bland annat:

 • Verka för regleringar av de finansiella marknaderna som minskar riskerna som klimatförändringarna kan innebära för det finansiella systemet.
 • Ha ett hållbarhetsperspektiv i sina tillgångsköp och i förvaltningen av valutareserven inom ramen för vad Riksbankens mandat tillåter.
 • Medverka i olika internationella nätverk som arbetar med klimatrelaterade frågor, till exempel Internationella valutafonden, Financial Stability Board (FSB), Baselkommittén och Network for Greening the Financial System (NGFS).
 • Påbörja interna processer för att på sikt se till att den egna verksamheten är i linje med internationella avtal som Parisavtalet och inte i onödan bidrar till den globala uppvärmningen.
 • Bidra till att öka kunskaperna om klimatförändringarnas effekter på ekonomin genom att stödja och bidra med egen forskning.
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-17