Åtgärder för en mer effektiv granskning av Riksbanken

Ekonomisk kommentar, Nyhet Det finns flera möjliga vägar att gå för att ge riksdagen ökade möjligheter att effektivt granska Riksbanken, menar riksbankschef Stefan Ingves och biträdande stabschef Pernilla Meyersson i en ekonomisk kommentar. Ett permanent granskningsorgan direkt under Riksbankens fullmäktige skulle kunna bidra till att överbrygga kunskapsgapet i granskningen av Riksbanken och vara riksdagen och finansutskottet till hjälp. En annan möjlighet vore att tillsätta en extern oberoende expertgrupp som finansieras av och rapporterar till finansutskottet, eller låta finanspolitiska rådet analysera och granska både penningpolitik och finanspolitik i ett sammanhang.

Riksdagens förmåga att bedriva en effektiv granskning är en förutsättning för att Riksbanken ska bibehålla sin legitimitet och allmänhetens tilltro. Därför är det viktigt för Riksbanken att reflektera över vad mer vi kan göra för att stärka granskningen av Riksbankens verksamhet, nu när riksdagen upplever att de nuvarande formerna för utvärdering inte är tillfredställande, skriver författarna till den ekonomiska kommentaren ”Åtgärder för en mer effektiv granskning av Riksbanken”. Denna brist var anledningen till att riksbanksutredningen bland annat fick i uppdrag att överväga hur den demokratiska granskningen av Riksbanken och penningpolitiken ska stärkas.

I den här ekonomiska kommentaren beskriver författarna hur Riksbanken under åren har utvecklat sin kommunikation, bland annat för att minska sitt informations- och kunskapsövertag, för att på så sätt underlätta granskning av Riksbankens verksamhet och därigenom stärka sin demokratiska legitimitet. Kommentaren beskriver även flera olika förslag på hur man kan skapa en mer effektiv granskning av Riksbanken.

Det är angeläget att granskningen av Riksbanken utvecklas och lever upp till samhällets förväntningar, menar författarna. Alla vinner på en mer effektiv granskning av Riksbanken.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-06-08