Brister på marknaden för företagsobligationer behöver åtgärdas

Nyhet, Riksbanksstudie Coronapandemins utbrott belyste att det finns strukturella brister och sårbarheter på den svenska marknaden för företagsobligationer. Bristerna riskerar att förstärka en negativ utveckling vid finansiell oro. För att förbättra marknaden måste högre krav ställas på de aktörer som på olika sätt är aktiva på marknaden för företagsobligationer.

Företagsobligationer har vuxit fram som en viktig finansieringsform för svenska företag det senaste decenniet. När coronapandemin bröt ut påverkades företagsobligationsmarknader runt om i världen mycket negativt. Den svenska marknaden var inget undantag. Under en tid upphörde marknaden helt att fungera. För att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning för svenska företag satte Riksbanken under våren 2020 in flera kraftfulla åtgärder, där köp av företagsobligationer var en av dessa. 

Marknaden för företagsobligationer har problem som bristande transparens och otillräcklig likviditet. Dessa brister behöver åtgärdas för att öka motståndskraften och se till att marknaden fungerar väl, eftersom den är viktig för de svenska företagens finansiering.

I Riksbankens senaste stabilitetsrapporter lyftes ett antal förslag på hur man kan förbättra funktionssättet för den svenska marknaden för företagsobligationer. Dessa förslag handlar dels om att ställa högre krav på företagen som emitterar obligationer och på bankerna som bistår i emissionsprocessen och i deras roll som intermediärer på marknaden, dels på fonderna i deras roll som stora investerare på marknaden.

Riksbanksstudien ”Vägen till en bättre fungerande företagsobligationsmarknad” redogör mer fördjupat för förslagen till åtgärder som presenterats i stabilitetsrapporterna. I studien förklaras även bakgrunden till åtgärderna och varför de kan bidra till att hantera vissa av de grundläggande problemen på marknaden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-12-07