Cyberattacker har potential att hota den finansiella stabiliteten

Ekonomisk kommentar, Nyhet Cyberattacker kan komma att påverka den finansiella stabiliteten och utgör en systemrisk. Även i de fall där den direkta påverkan av attacken är begränsad kan negativa följdeffekter spridas vidare i det finansiella systemet och få allvarliga konsekvenser, exempelvis i form av bristande förtroende för systemet. Det skriver tre medarbetare vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet i en ekonomisk kommentar.

Sårbarheten för cyberattacker har blivit större i takt med att den finansiella sektorn blivit allt mer digitaliserad. Parallellt med detta har även antalet kvalificerade cyberattacker ökat. Sammantaget gör detta att cyberriskerna för den finansiella sektorn har ökat.

Cyberrisker karakteriseras av snabbhet och skalbarhet, där en cyberattack har potential att snabbt nå mycket stor spridning. Därmed kan de utgöra ett systemhot. I den ekonomiska kommentaren beskriver Riksbankens medarbetare Lukas Elestedt, Ulrika Nilsson och Carl-Johan Rosenvinge hur en cyberattack mot finansiell sektor eller dess kritiska tjänsteleverantörer direkt kan påverka finansiell stabilitet, om den eller de aktörer som drabbas är tillräckligt kritiska och attackens konsekvenser tillräckligt allvarliga. Men även indirekt kan alltså attacker påverka den finansiella stabiliteten genom att de exempelvis på ett avgörande sätt påverkar det allmänna förtroendet för det finansiella systemet.

Så vad kan göras för att möta cyberhotet mot det finansiella systemet? Författarna skriver bland annat att det är avgörande att varje aktör har förståelse för, både vad som behöver skyddas, och mot vad det behöver skyddas. Åtgärder som syftar till att förebygga och stoppa cyberattacker behöver kompletteras med en förmåga att upptäcka, avfärda och återhämta sig från dem.

För att förbättra motståndskraften mot cyberhot är även en långsiktig planering för minskad sårbarhet för det finansiella systemet viktigt samt god samordning. Denna samordning bör involvera både privata och offentliga aktörer inom den finansiella sektorn. Dessutom bör både myndigheter med finansiellt stabilitetsansvar och myndigheter med ansvar för cybersäkerhet delta för att samordningen ska leda till större motståndskraft.

Läs mer i den ekonomiska kommentaren "En cyberattack kan påverka den
finansiella stabiliteten".


Av Lukas Elestedt, Ulrika Nilsson och Carl-Johan Rosenvinge, verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-05-19