En studie av den svenska derivatmarknaden

Nyhet, Staff memo Derivatmarknaden är stor både globalt och i Sverige. I Sverige motsvarar derivatmarknadens storlek 16 gånger BNP:n eller 5 gånger den svenska banksektorns totala tillgångar. Samtidigt uppgår den svenska marknaden endast till en dryg procent av EU:s derivatmarknad. I detta staff memo beskriver författarna den svenska derivatmarknaden med hjälp av data för samtliga utestående derivatkontrakt som svenska aktörer ingår. Givet marknadens storlek och de sammanlänkningar derivatkontrakten skapar mellan aktörer är det ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv viktigt att bättre förstå marknaden och vilka risker kontrakten kan medföra.

Att Sverige är en liten, öppen ekonomi avspeglas i derivatmarknaden eftersom den svenska derivatmarknaden är nära sammanknuten med de utländska derivatmarknaderna. Det är tydligt genom att många derivatkontrakt är denominerade i utländska valutor och att motparterna ofta är lokaliserade i utlandet.

Den svenska derivatmarknaden delar också många egenskaper med den större derivatmarknaden för EU-länderna. Det handlar bland annat om att båda derivatmarknaderna domineras av räntederivat, att en stor majoritet av derivatkontrakten handlas bilateralt istället för på en börs och att det är ett fåtal aktörer som står för majoriteten av de utestående derivatkontrakten.

Att förstå hur derivatkontrakt används är viktigt för att bättre förstå vilka risker de kan medföra i det finansiella systemet, inte minst eftersom derivat ofta redovisas utanför aktörers balansräkningar i noter.

Den här studien baseras på heltäckande data på svenska derivatkontrakt. För att öka transparensen på derivatmarknaden rapporteras sedan några år tillbaka alla derivatkontrakt i EU in till så kallade transaktionsregister. Dessa har Riksbanken tillgång till. På så sätt går det att ta fram information om hela den svenska derivatmarknaden på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. I den här rapporten används data från de registren för att illustrera olika aspekter av den svenska derivatmarknaden. Det görs genom att göra olika skärningar i data för att belysa olika typer av egenskaper, som vilka derivatkontrakt som är vanliga och i vilka länder motparterna är placerade.


Staff memot är författat av Mats Levander, Carl-Johan Rosenvinge och Vanessa Sternbeck Fryxell, verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Om riksbankens staff memos

Ett staff memo är en publikation där medarbetare på Riksbanken kan offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-06-10